ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικά

Η ιστοσελίδα romeobaretti.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Ο.Ε» με τον δ.τ. «ROMEO BARETTI», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ιουστινιανού 11 και εκπροσωπείται νόμιμα. Η εταιρία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι είστε ασφαλής κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδας μας. Δια της παρούσας σας ενημερώνουμε αφενός, για τις πρακτικές της εταιρίας μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αφετέρου, για τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Η εταιρία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται και να τα επεξεργαστεί μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και να διενεργεί κάθε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR-2016/679 στο εξής ΓΚΠΔ) και κάθε άλλο σχετικό εθνικό νόμο (N.4624/2019).

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική), που θα βρείτε εδώ θα σας ενημερώσει μεταξύ άλλων αναλυτικά για:

 • Τη μέθοδο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας αλλά και την επεξεργασία τους από τους υπαλλήλους μας και τους εκτελούντες την επεξεργασία που αποτελούν συνεργάτες συνδεδεμένους με εμάς,
 • Τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, προς εξυπηρέτηση του λόγου για τον οποίο επικοινωνήσατε/συμβληθήκατε μαζί μας
 • Τα δικαιώματα σας, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή

 

Έννοιες Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο (αυτό του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα) φυσικό πρόσωπο, το οποίο ο Κανονισμός αποκαλεί υποκείμενο των δεδομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή άλλα που αποκαλύπτουν την φυλετική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές πεποιθήσεις και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός ατόμου. Η διάκριση τους σε απλά και αυτά των ειδικών κατηγοριών (γνωστά από το προηγούμενο νομικό καθεστώς ως ευαίσθητα) προτάσσει και διαφορετικό βαθμό προστασίας.

Επεξεργασία
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, (πχ η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους). Επομένως, κάθε πράξη που διενεργείται επί των στοιχείων ενός ατόμου, εφόσον αυτά έχουν ενταχθεί σε διαρθρωμένο σύνολο, το οποίο είναι προσβάσιμο με συγκεκριμένα κριτήρια, αποτελεί επεξεργασία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον Κανονισμό.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ( η εταιρία μας εν προκειμένω).

Εκτελών την επεξεργασία
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας (πχ. λογιστές,μεταφορικές εταιρίες,τεχνικοί Η/Υ).

 

Πως συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε αποκλειστικά εσείς οι ίδιοι οικειοθελώς και αποτελούν τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τους σκοπούς της επεξεργασίας στις εξής περιπτώσεις: 

α) όταν δημιουργείτε Λογαριασμό και εγγράφεστε ως χρήστης στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, 

β) όταν πραγματοποιείτε κάποια παραγγελία και αγορά προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας

γ) όταν μας υποβάλλετε αιτήματα και μηνύματα που αφορούν την εξυπηρέτηση σας ως πελατών μας. 

δ) όταν μας αποστέλλετε E-mail στο www.romeobaretti.gr, 

ε) όταν εγγράφεστε στο ‘Newsletter’ της ιστοσελίδας μας προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς. 

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

 • Για να δημιουργήσετε Λογαριασμό απαιτείται να συμπληρώσετε σε ορισμένα πεδία τα προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν, τα οποία είναι και αναγκαία για την εξατομίκευσή σας ως πελάτη και την τυχόν σύναψη σύμβασης μαζί σας. Για τη δημιουργία Λογαριασμού απαιτούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχυδρομικός. Κώδικας, Περιοχή, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email). 
 • Για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας και τη σύναψη πώλησης προϊόντος, πέρα από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία Λογαριασμού, θα σας ζητηθούν και ορισμένα επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας μας. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν τον τρόπο πληρωμής, τιμολόγησης και αποστολής του προϊόντος, είναι το ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ, το Επάγγελμα σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. 
 • Τέλος, όταν μας αποστέλλετε αιτήματα επικοινωνίας στα πλαίσια εξυπηρέτησης Πελατών, είτε εγγράφεστε στο newsletter μας τα δεδομένα που απαιτούνται είναι μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας(email) και το ονοματεπώνυμό σας. 

Η εταιρία δεν επεξεργάζεται καμίας μορφής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα δεδομένα).

 

Σκοποί επεξεργασίας

 1. Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση σας ως εγγεγραμμένου πελάτη της εταιρίας μας στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό.
 2. Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραγγελιών και των συμβάσεων πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (π.χ. πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων). 
 3. Για την επικοινωνία μας με τους χρήστες και την επίλυση τυχόν διαφορών.
 4. Για την παροχή υπηρεσιών πελάτη, όπως για την παροχή προσφορών και ενημερωτικών e-mail και την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα, στην περίπτωση εγγραφής σας στο newsletter της εταιρίας μας.
 5. Για την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία.
 6. Για κάθε άλλη υποχρέωση μας που απορρέει από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (π.χ. αρχειοθέτηση για φορολογικούς/λογιστικούς σκοπούς)
  Δεσμευόμαστε ότι δεν θα προβούμε σε επεξεργασία για άλλους λόγους, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση/έγκριση σας εφόσον αυτή απαιτείται.

 

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Στην περίπτωση της πραγματοποίησης μιας παραγγελίας και της δημιουργίας Λογαριασμού πελάτη νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η λήψη μέτρων κατ’ απαίτησή σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων πριν τη σύναψη της σύμβασης. Επιπλέον βάση επεξεργασίας για κάποια δεδομένα σας αποτελεί η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων μας (π.χ. εναρμόνιση με τη φορολογική νομοθεσία). Η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης πελατών εντάσσεται και στην εκπλήρωση των νομίμων συμφερόντων της εταιρίας μας. Τέλος, όταν εγγράφεστε στο newsletter της εταιρίας μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση την ελεύθερη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή που παρέχεται οικειοθελώς. Η συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

 

Ασφάλεια – ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων

[Σε συνεργασία με τον προγραμματιστή σας συμπληρώστε και περιγράψτε συνοπτικά τις τεχνικές ασφαλείας και τις εφαρμογές (π.χ το λογισμικό και τα πρωτόκολλα) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα για την ασφάλεια των δεδομένων. Με κίτρινο χρώμα σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα].

 

Η εταιρία μας δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του και για το λόγο αυτό λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι χρήστες παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά τα μέτρα προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

Η εταιρία μας στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αναγκαιότητα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και διαγράφει όσα από αυτά θεωρεί μη χρήσιμα και μη απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά το χρόνο καθορισμού των μέσων και τρόπου επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα για την προστασία των δεδομένων σας, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τους ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας. 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε όσους εργαζομένους πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τους σκοπούς επεξεργασίας. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. 

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων που εσείς μας χορηγήσατε
Η εταιρία μας εγγυάται ότι δεν θα κοινοποιήσει, διαβιβάσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει, ή παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που κατέχει σε τρίτους πλην των άμεσων συνεργατών της. Μπορούμε να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μόνο αν:

Α. Έχει χορηγηθεί ρητή συγκατάθεση των πελατών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Β. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρία μας καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών και παραγγελιών των πελατών στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς και δεσμεύονται συμβατικά έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για τους σκοπούς της επεξεργασίας και κατ’ απόλυτο σεβασμό στις επιταγές του ΓΚΠΔ. Εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με εμάς είναι όσοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμείς κατέχουμε με παροχή αυτών είτε άμεσα από την ίδια την Εταιρεία σε συνεργάτη της (π.χ. εταιρία marketing, courier, μεταφορική) είτε έμμεσα σε εκτέλεση σύμβασης που συνήφθη μεταξύ ημών και των συνεργατών μας προς εξυπηρέτηση συμμόρφωσης σε έννομη υποχρέωση μας (π.χ. λογιστικό γραφείο) είτε λόγω της πρόσβασής τους στα Μηχανογραφικά Συστήματα της Εταιρίας μας (π.χ. τεχνικός Η/Υ).

 

Γ.  Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

Χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας ως εγγεγραμμένου χρήστη διατηρούνται μέχρι εσείς να αποφασίσετε να διαγραφείτε. Τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντος, διατηρούνται για όσο σκοπό απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σύβαση, συμπεριλαμβανομένου διαστήματος για την άσκηση τυχόν νομίμων αξιώσεων από τη σύμβαση καθώς και νομίμων υποχρεώσεων φορολογικής φύσης της εταιρίας μας. Για την εξυπηρέτησή αιτημάτων σας ως Πελατών, η επεξεργασία θα διαρκεί εωσότου ολοκληρωθεί η απάντηση στο αίτημά σας.  

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος στο Newsletter της ιστοσελίδας μας και μέχρι να ολοκληρωθεί η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία μας. Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την ανάκληση της δοθείσας συγκατάθεσης ή μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αποστολή του τελευταίου ενημερωτικού ή επικοινωνιακού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Απόρρητο παιδιών

Δεν  επεξεργαζόμαστε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Ο ιστότοπος μας απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που είναι άνω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση από τον κηδεμόνα του παιδιού.

 

Ενημερωτικά δελτία-Newsletters

Η εταιρία μας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Εάν το δηλώσετε μπορείτε να  ενταχθείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων προς το e-mail που δηλώνετε παρέχοντας τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε εφόσον εσείς το επιθυμείτε την αποστολή προς εσάς newsletter, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του κάθε e-mail. Η εταιρία μας τέλος, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ενημέρωση μέσω του newsletter, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. 

 

E-SHOP

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε δύο τρόπους για να πραγματοποιήσετε μία ηλεκτρονική παραγγελία:

 • Ως απλός επισκέπτης-πελάτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν στο αρχείο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής που θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
 • Ως εγγεγραμμένος επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης- πελάτης έχει προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, να διορθώσει ή να επικαιροποιήσει τα δεδομένα του.

 

Links, Hyperlinks & Banners

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται μέσω άλλου διαδικτυακού τόπου και για πρακτικές εταιριών που δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τους όρους διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων διαδικτυακών τόπων τρίτων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

 

Τα δικαιώματά σας

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 679/2016 GDPR.

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας.
 • Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε  τη τροποποίηση ή διόρθωση αυτών. 
 • Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν βασίζεται στην εκπλήρωση συμβατικής ή νόμιμης υποχρέωσης από την πλευρά της εταιρείας μας.

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας μας …………………….. Το διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής θα γίνεται όποτε υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή στις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από το εθνικό ή το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παρακαλούμε πολύ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της.